Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

/-win/ final

 
[noun forming final]
 
Type:
final
Subtypes:
noun
abiwin ni a room, a living room
abwewin ni a frying pan
adoopowin ni a table
agajiwin ni shame
agigokaawin ni a cold
agongosimowin ni a Scandinavian language: Norwegian, Swedish
agwiiwin ni a garment
akandoowin ni a hunting stand or scaffold, a blind
amanisowin ni premonition
amikwanii'igewin ni beaver trapping
anami'aawin ni prayer, religion, the church
andawenjigewin ni seeking game: hunting, snaring, etc.
anishinaabe-izhinikaazowin ni an Anishinaabe name, a spirit name
anishinaabemowin ni an Indian language, the Ojibwe language
anokiiwin ni work, a job
apabiwin ni a chair, a seat
apinikaazowin na namesake: someone one is named after
apisaabaawewin ni a discoloration of the skin: a bruise, a birthmark
asanjigowin ni a cache; a stash
asekewin ni tanning
ashandiwin ni food that is given out or distributed: community food shelf, commodity food, rations
ataadiwin na a playing card
ataadiwin ni a gambling game, a wager
ataagewin ni gambling, a gambling game, a card game
ataasowin ni a place for storage, a cupboard, a pantry, a closet, a bin
awazowin ni a heater
azhaasowin ni a medicinal tattoo
aakoziwin ni a sickness, an illness, a disease
aandaakonigewin ni a change to something decided on (a plan, a rule, a law, a policy), a resolution
aanji-bimaadiziwin ni a changed life
aazhawa'ookiiwin ni a poled ferry
babaamiziwin ni business; responsibility
badakijii'igewataadiwin ni [BL] cribbage
bagida'waawin ni setting nets
bagidanaamowin ni breathing, breath
bagizowin ni a bathtub, a swimming pool
bakewinidiwin ni divorce
bakinaagewin ni winnings, jackpot
bakwezhiganikewin ni bannock-making, bread-making
bawa'amowin ni a load of picked rice
bazangwaabishimowin ni shut-eye dance
baapi'idiwin ni humor
baaskikwe'owin ni medicinal bleeding
bepeshinidiwin ni game of tag
bimaadiziwin ni life
bimaaji'iwewin ni salvation
bimikawewin ni a footprint, a track
bizindamowin ni a radio
biindaagibagizowin ni hoop dance
biindigeshimowin ni the grand entry at a pow-wow
bwaanimowin ni the Dakota language
dakokiiwin ni a pace, a step (taken)
danakiiwin ni home; place of residence
daniwin ni riches; property; belongings
dazhindiwin ni gossip
debwewin ni truth
desabiwin ni [BL] a chair, a seat; a saddle
dibaajimowin ni a story; a narrative
dooskaabishimowin ni eyes open to peek dance
gabadoowin ni portaging; a portage
gabeshiwin ni a campsite, a camp
gagiikimaawasowin ni education by preaching and exhortation
gagiikwewin ni preaching, exhortation, instruction
gagwaadagendamowin ni despair, suffering, grieving
gagwaadagitoowin ni hard times, suffering
gagwedaganaandiwin ni boxing
gagwedwewin ni a question
gagwejiganaandiwin ni boxing; a boxing match
gagwejikada'odiwin ni a canoe or boat race
gagwejikanidiwin ni a footrace
gagwejikazhiwewin ni a race
ganawenindizowin ni self-reliance
gashi'ewiziwin ni success
gaagiigidowin ni talking; a speech; song lyrics; a language
gibidoonepizowin ni a face mask (covering the mouth)
gichi-anishinaabewiwin ni senior citizen status; elderhood
gichi-aya'aawiwin ni advanced maturity: adulthood, elderhood
gidimaagiziwin ni poverty
gigishkawaawasowin ni pregnancy
gigizhebaa-wiisiniwin ni breakfast
gikaawin old age
gikinoo'amaadiwin ni teaching, education
gimoodiwin ni stealing, theft; a stolen item, loot
gizhaatewin ni heat (weather)
gizhewaadiziwin ni kindness, lovingkindness, unconditional love
gizhibaayaakowebishkigewin ni logrolling
giziibiiga'igewin ni (item of) washing; (item of) laundry
giigidowin ni
  1. a speech
  2. a telephone
giigoonyikewin ni the fishery, commercial fishing, fish processing
gii'igoshimowin ni fasting
giimoodaajimowin ni a secret
gwayako-bimaadiziwin ni the right kind of life
gwayakwaadiziwin ni good character, honesty
gwayakwendamowin ni correct thought
gwayakwendamowin ni correct thought
gwaashkwanodaagewin ni assault, rape
ikidowin ni a word; speaking; a speech
ikwe-niimi'idiwin ni women's dance
ikwewiwin ni womanhood
inanokiiwin ni a certain job, kind of work, or occupation
inaabiwin ni lightning
inaadiziwin ni a certain character, a certain nature, a certain way of life
inaakonigewin ni a law, a ruling, an agreement
inaapinewin ni disease; chronic sickness
inwewin ni a way of speaking, a language, a dialect
ishkwaajinikaazowin ni a last name
ishkwenikaazowin ni a last name
izhichigewin ni a certain way of doing something, an activity, a deed
izhinikaazowin ni a personal or family name
izhitwaawin ni a certain way of belief, a religion, a culture
makizinataadiwin ni moccasin game
makizinataagewin ni moccasin game
mamakiziwin ni smallpox
mamaandaagochigewin ni a circus, a carnival
manaaji'idiwin ni mutual respect
manaazondiwin ni mutual respect in speech
manidookewin ni a ceremony
manoominikewin ni ricing, harvesting wild rice
mashkawiziiwin ni a muscle; power
mawadisidiwin ni a visit
mazina'igewin ni something owed: a bill, a debt, credit
mazinaakizowin ni a picture (of someone), a photograph (of someone)
mazinaatesewin vii
mazinaateshinowin ni a shadow
mazinigwaasowin ni an embroidered craft item
maada'ookiiwin ni distribution; a gift for distribution
maajaa'iwewin ni conducting a funeral
maanendamowin ni sadness
Midewiwin ni Midewiwin; Medicine Dance; Grand Medicine Society
minikwewin ni something to drink, a beverage; alcohol (for drinking): liquor, spirits, whiskey
minwaadiziwin ni good character, kindness
misawendamowin ni desire
miigaadiwin ni a battle, a war
miigiwewin ni a gift; giving things away
miinidiwin ni a give-away
nabanegaadeshimowin ni a one-legged dance
nagamowin ni singing; a song
nanaandawi'iwewin ni traditional healing
nibewin ni [BL] something used to sleep on: a bed, bedding material; a place to sleep: an overnight stopping place
nibowin ni death
nibwaakaawin ni wisdom
ningaasimoonowin ni a sail
nishkaadiziwin ni anger
nitaminikaazowin ni a first name
nitaagewin ni killing, murder
niigaanendaagoziwin ni
niimi'idiwin ni a dance; a powwow
nookaadiziwin ni a good, easy life
noomininjiiwin ni [RL] hand lotion
odaakewin ni government; management; law
ogimaawiwin ni government; authority; leadership
ojibwemowin ni the Ojibwe language
okanaapinewin ni arthritis
omashkiigoomowin ni Cree language
onaakonigewin ni a decision, a policy, a law
onwaachigewin ni a prophecy
onzaabiwin ni a lookout point or tower
ozosodamwaapinewin ni tuberculosis
wawiyadendamowin ni amusement
waabanda'iwewin ni a show, an exhibition
waabandizowin ni a mirror
waabanoo-niimi'idiwin vai Wabeno dance
waabanoowiwin ni Wabenowin
waawiindamaagewin ni an explanation, a promise
waawiizhaandiwin ni a dance where people are invited to dance by others with a gift
webiniwewin ni divorce
wemitigoozhiimowin ni the French language
wewebanaabiiwin ni fishing using a hook, angling
wiidigendiwin ni a marriage; a wedding
wiidookaagewin ni help, assistance, aid
wiidookodaadiwin ni mutual help or assistance, helping others
wiiji'idiwin ni mutual help or assistance, helping others
wiikondiwin ni a feast; a spirit dish: an offering of food at the start of a meal
wiikongewin ni ceremonial food
wiikwandiwin ni feast food; a feast
wiindaawasowin ni a naming ceremony
wiinzowin ni a personal or family name
wiisagendamowin ni pain (from sickness)
wiisiniwin ni food
zagaswe'idiwin ni a council, a council meeting
zhawenindiwin ni mutual compassion, loving-kindness, unconditional love
zhawenjigewin ni a blessing, mercy, kindness
zhazhiibitamowin ni disobedience
zhaabokaawiziiwaapinewin ni dysentery
zhaaganaashiimowin ni the English language
zhaaganaashiiwinikaazowin ni an English name
zaagi'idiwin ni mutual love
zaagi'iwewin ni love
zhaagode'ewin ni cowardice
zhaagwenimowin ni reluctance, introversion
zhegosagininjiishinowin ni a sliver in the finger or hand
zikowin ni spit, saliva
zhizhoobiigiiwin ni liniment
ziinzibaakwadwaapinewin ni diabetes
zoongide'ewin ni bravery, courage
zhooshkonigewin ni a game or sport using movable game pieces: checkers, bingo, dominoes, shuffleboard, curling