Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ikwe-niimi'idiwin ni es
Listen

women's danceikwe-niimi'idiwin rel; ikwe-niimi'idiwinan pl; Stem: /ikwe-niimi'idiwin-/

ikwe-niimi'idiwin rel es
Listen

ikwe-niimi'idiwin /ikwe-niimi'idiwin-/: /ikwe-niimi'idi-/ stem of ikwe-niimi'idiwag vai ; /-win/
[noun forming final]