Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gagwejim vta nj
Listen

ask, question h/ingagwejimaa 1s - 3s ind; ningagwejimaa 1s - 3s ind; nigagwejimaa 1s - 3s ind; ogagwejimaan 3s - 3' ind; gagwejimaad 3s - 3' conj; gegwejimaad 3s - 3' ch-conj; gagwejim 2s - 3 imp; Stem: /gagwejim-/

ningagwejimaa1s - 3s ind nj
Listen

ogagwejimaan3s - 3' ind nj
Listen

gagwejimaad3s - 3' conj nj
Listen

gagwejim2s - 3 imp nj
Listen

Giishpin gikendanziwan, gidaa-gagwejimaa gisayenh.

If you don't know, ask your brother.
rg
Listen

Ningii-kagwejimaa nimaamaa aaniin apii ge-bagamibideg i'iw booziwe-odaabaan.

I asked my mother when the bus would arrive.
rg
Listen

Ningii-kagwejimigoo ji-gikinoo'amaageyaan gakinoo'amaadiiyigamigong anishinaabemowin ji-dazhindamaan.

I was asked to teach at the school to teach about the Native language.
nj
Listen

Angashkomaa akawe ninga-gagwejimaa.

Let me ask him first.
nj
Listen

gagwejim /gagwejim-/: /gagwed-/
try
; /-m/
speak to h/; act on h/ by speech
Reduplicated Form: gagagwejim gagagwejim vta