Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

Rose Tainter
rg

320 opd 6 2011
Ojibwe Name: Zhaangweshi
English Name: Rose Tainter
Community: Odaawaa-Zaaga'iganiing
Region: Red Lake

Obaashiing ingii-nitaawigi'igoo iwidi Miskwaagamiiwi-zaaga'igan-ishkoniganing. Gaawiin memwech aakoziiwigamigong ingii-ondaadizisiin. Mii go niinawind gakina nimisenyag mii gaye nisayenyag nishiimeyag ingii-ondaadizimin endaayaang. Ningii-midaachimin. Naanan gwiiwizensag, naanan ikwezensag. Gaawiin bezhig nimisenh ningii-gikenimaasiin. Mewinzha gii-kiiwe. Gii-izhinikaazo Irene. Gaawiin ingii-gikenimaasiin ezhinikaazod anishinaabemowin.

Mii go apane gii-Anishinaabemoyaan, igaye ingii-pagadinigoosiimin izhaayaan anama'ewigamigong. Nimamaa gii-ikido eta go waabishkiiwed izhaa anama'e-wigamigong. Gii-niizhtana niizhwaaso-biboonagiziyaan, ningii-pi-maajaa gii-izhaayaan Gakaabikaang. Ningii-ando-anokii. Ningii-ayaawaa bezhig gwiiwizens. Nimaamaa ogii-kanawenimaan gii-pi-izhaayaan Gakaabikaang. Mii imaa gii-nagishkawag gaa-onaabemiyaan. Niizh ikwezwensag ingii-ayaawaanaanig bezhig gaye gwiiwizens.

Honeywell gii-anokii ninaabem. Nisimidana daso-biboon gii-anokii imaa. Gaye niin dash ningii-anokii endazhi-ozhibii'igaadegin mazina'iganan. Niizhtana ashi niizh daso-biboon ingii-anokii imaa. "InstantWeb" mii imaa gii-anokiiyaan.

Nitam ninaabem gii-ishkwaa-anokii imaa Honeywell. Imaa 1997, ingii-pi-kozimin imaa Odaawaa-zaaga'iganiing. Mii dash gii-nagishkawag Waawaakeyaash. Mii imaa gii-wiidookawag Ojibwemowin. Imaa 2000, ingii-paakaakonaamin Waadookodaading Ojibwemowini-gikinoo'amaadiiwigamigong Odaawaa-zaaga'iganiing wayeshkad gii-inendaagwak.

Gaa-ako-midaaso-biboonagak ningii-gikinoo'amaage, ningii-inaakonige, ningii-ozhitoon enaabadak, miinawaa ningii-wiidookawaan gekinoo'amaagenijin imaa. Mii sa 'i.

*Gii-ishkwaa-ayaashi ashi-niizhogonagizid Iskigamizige-giizis gii-agoojing 2014. Da-mikwendaagozi apane a'aw mindimooyenyiban gii-wiidookawaad iniw wiij-anishinaaben weshki-ojibwemonid.

Ponemah is where I was raised. It wasn't really necessary for us to be born in a hospital. All of us were born at home, my brothers and sisters and my younger siblings. There were 10 of us. Five boys and five girls. One sister I don't remember. She went home a long time ago. Her name was Irene. I didn't know her Indian name.

All of us talked Ojibwe all the time. Also we weren't allowed to go to church. My mother said only the white people go to church. All of us had Indian names. We also had English names.

I was 27 years old when I left home. I went to Minneapolis. I went looking for work. I had one son. My mother kept him for me when I went to Minneapolis. That's were I met my husband. We had two girls and one son.

Honeywell is where my husband worked. He worked there for 30 years. I worked at a printing company. I worked there for 22 years. The name of the company was InstantWeb.

First my husband retired from Honeywell. In 1997, we moved to LCO (Lac Courte Oreilles). That is where I met Keller Paap. That's where I helped him with Ojibwe. 2000 is when we founded Waadookoodaading. And the rest is history.

Rose passed away on April 12th 2014. She will always be remembered for helping her fellow Anishinaabe people and young Ojibwe speakers.