Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

naadin vti3 lw
Listen

go get, go after, fetch it

Paired with: naazh vtaninaadin 1s - 0s ind; onaadin 3s - 0s ind; naadid 3s - 0 conj; nayaadid 3s - 0 ch-conj; naadin 2s - 0 imp; naadidaa 21p imp; Stem: /naad-/

ninaadin1s - 0s ind gh
Listen

lw
Listen

onaadin3s - 0s ind gh
Listen

lw
Listen

naadid3s - 0 conj gh
Listen

lw
Listen

nayaadid3s - 0 ch-conj gh
Listen

naadin2s - 0 imp gh
Listen

lw
Listen

naadidaa21p imp gh
Listen

Niwii-naadin midaaso-dibaabiishkoojigan iwe ziinzibaakwad.

I'm going to go after ten pounds of sugar.
es
Listen

Ambe daga wiijiiwishin. Naadidaa i'iw doodooshaaboo imaa adaawewigamigong.

Come on with me. Let's go after some milk at the store.
es
Listen

Aaniish apii waa-naadiyin iwe bakijiiga'igan gaa-awi'iweyin.

When are you going to go after that tent that you loaned out?
es
Listen

Mii imaa bimiwidaasod awe gaa-anoonind ji-naadid ini aabajichiganan.

The one who was hired to go pick up the material is hauling it by now.
es
Listen

Reduplicated Form: naanaadin