Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

Eugene Stillday
es

244 opd 6 2011
Ojibwe Name: Miskwaanakwad
English Name: Eugene Stillday
Community: Obaashiing
Region: Red Lake

Eugene Stillday was born in Ponemah on the Red Lake Indian Reservation, and served in the Navy during the Korean War. After a long career as an administrator of social programs for the Red Lake Tribal Council, he retired in 1997. He was active in Ojibwe language and culture initiatives, frequently speaking at community college activities and ceremonies, and regularly gave the invocation at Tribal Council meetings.

Eugene passed away in December 2020.

In 2006, Eugene began recording audio for the Ojibwe Dictionary project, and continues to come up with interesting words and unique sentence examples.

Miskwaanakwad indigoo. Miinawaa Gegaanwaanikwed. Zhingobiins igaye. Ozaamiinadoon indoojibwewinikaazowinan. Mii 'iw eta go niswi gikendamaan. Mii iniwen niswi apane gaa-pi-igooyaan gii-pi-ikogiyaan Obaashiing. Eugene Stillday indigoo Zhaaganaashiimong. Mii go omaa Obaashiing gaa-tazhi-nitaawigiyaan miinawaa ikogi'igooyaan. Midewing inagakeyaa ingii-izhi-biindiganigoo o'owe niiyaw miinawaa nibimaadiziwin. Mii 'iw eta go anishinaaabe-izhitwaawin gaa-pi-gikendamaan, gii-ojibwemoyaan igaye. Mii iw bijiinag gaa-maajii-gikinoo'amaagooyaan gii-odaapinamaan waabishkiiwed odinwewin. Ogaakaaning ingii-tazhi-gabe-gikendaas Ode'imini-giizis ashi zhaangaswaak ashi naanimidano gaa-ishkwaa-ayaad Gizhe-manidoo. Ingii-taangigwanenige ji-zhimaaganishiiwiyaan maagizhaa gaye niizho-anami'e-giizhikwagak jibwaa-giizhiikamaan nigikinoo'amagoowin. Babamaashiiwinini ingii-aaw niiwo-gikinoonowin Korea apii gii-miigaading. Mii iwidi gii-waabandamaan zanagadong gii-idaming. Niibowa ingii-agwaa'oonaanaanig zhimaaganishag imaa Inchon miinawaa Wonson. Nising ingii-pi-giiwemin omaa minisiing gii-aazhawishkamaang iwe gichigami gichi-jiimaaning gaa-pooziyaan miinawaa nising ingii-o-daagoshinimin endazhiikodaading. Gaa-tagoshinaan ingii-piidige waabishkiiwed ogichi-gikinoo'amaadiwining gii-mamooyaan babaamiziwin miinawaa asigibii'igwewin. Gaa-kabegikendaasoyaan omaa, mii 'iw gaa-inanokiiyaan nisimidano ashi ningodwaaso-biboon. South Dakota ingii-ayaamin ningodoodewiziyaang nishwaaso-biboon; ozhibii'igewigamingong imaa daashkiboojiganing Gaa-madaabiimog igaye naano-biboon. Ogaakaaning igaye niishtano ashi niswi ingii-anokiitaage imaa Miskwaagamiiwi-zaaga'iganiniing Zagaswe'idiwining. Mii omaa gii-mamooyaan anwebiwin gii-ishkwaa-aginzod Onaabani-giizis ashi zhaangaswaak zhaangasimidano ashi niizhwaso gaa-izhkwaa-ayaad Gizhe-Manidoo. Noongom idash ayaapii niwiidookawaa gichi-gikinoo'amaagewinini owidi wenjiid University of Minnesota ozhibii'amaang Ojibwemong imaa ikidowinini-mazina'iganing. Mii go omaa wenjiid a'awe niwiijiiwaagaan. Zhooniyaabiik inaa. Alfreda izhinikaazo zhaaganaashiimong. Ingodwaaso ingii-miinigoowizimin igiw anishinaabeg. Niswi ikwewag miinawaa niswi ininiwag. Ozaamiinowag noozhishenyinaanig. Ozaamiinowag igaye indaanikoobijiganinaanig. Naanimidano ashi niiwin gikinoonowin gaa-ako-wiidigendiyaang awe niwiijiiwaagan. Niminwendaan aapiji wiidookawag a'awe niijanishinaabe miinawaa gaagiizomag.

Gii-ishkwaa-bimaadizi manidoo-giizisoons gii-agoojing, 2020 gii-izhiseg.