Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

biiwaabik ni gh
Listen

(a piece of) metal; ironbiiwaabik sg; biiwaabikoon pl; biiwaabikoons dim; biiwaabikong loc; Stem: /biiwaabikw-/

biiwaabik sg gh
Listen

biiwaabikoons dim es
Listen

biiwaabikong loc es
Listen

Nawaj gozigwan iwe ashkikomaan apiich idash iwe biiwaabik.

Lead is heavier than iron.
es
Listen

Miskwaabikide iwe biiwaabik.

That piece of iron is red hot.
es
Listen

Azhiwaasin moozhwaagan giishpin giishkizhaman biiwaabik maagizhaa ge mazina'igan.

Scissors get dull if you cut metal or paper.
nj
Listen