Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

minwaagamin vii

it (a liquid) tastes goodminwaagamin 0s ind; minwaagamig 0s conj; menwaagamig 0s ch-conj; Stem: /minwaagami-/

Jiikaagamin iwe aniibiish. Weweni ogii-minwaagamitoon.

The tea was real good. He brewed it really well.
es
Listen

minwaagamin /minwaagami-/: /minw-/
good
; /-aagam-/
liquid, body of water
; /-i/