Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

miinawaa adv conj es
Listen

and; also; againmiinawaa ;

miinawaa es
Listen

nj
Listen

Baanimaa iidog wii-izhaawag oodenaang indaanis miinawaa onaabeman.

Later my daughter and her husband are going to town.
rg
Listen

Maajiidoon 'i gidoonaagan giishpin waa-ininaaganewanen miinawaa.

Take your plate along if you're going to go after seconds.
es
Listen

Gigii-aanjidaabaane. Wawiinge go gigichi-mazina'ige miinawaa.

You got a another car. Owe a lot on credit again?
es
Listen

Bijiinag miinawaa ani-ziigwang gii-saagibagaag ji-mazhii'igewaad igiweg anokiiwininiwag.

Next spring when there is foliage that's when the work crew will start clearing and brushing.
es
Listen

Maazhipogod 'i manoomin. Awegodogwen dinowa miinawaa imaa gaa-tagonigaadegwen.

That rice tastes bad. I wonder what kind of thing they put in there again.
es
Listen

Aa, nabagada'igan na miinawaa.

Ah, oatmeal again!
nj
Listen