Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waashkobaagamig ni-v gh
Listen

a soft drink; popwaashkobaagamig sg; waashkobaagamigin pl;

Ningii-minikwen waashkobaagamig.

I drank some pop.
rg
Listen

participle of: wiishkobaagamin vii it (a liquid) is sweet
waashkobaagamig/wiishkobaagami-/ stem of wiishkobaagamin vii ;