Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waabi-makwa na es
Listen

a white bearwaabi-makwa sg; waabi-makwag pl; Stem: /waabi-makwa-/

waabi-makwa sg es
Listen

waabi-makwag pl es
Listen

waabi-makwa /waabi-makwa-/: waabi- pv lex ; /makw-/ stem of makwa na ;