Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

miskogaadeyaab ni

yarnmiskogaadeyaab sg; miskogaadeyaabiin pl; Stem: /miskogaadeyaaby-/

Odaabiskobidoon gete-zhiibiigishkaawayaanish. Owii'-aabajitoon miskogaadeyaab.

She's unraveling an old sweater. She wants to use the yarn.
nj
Listen

miskogaadeyaab /miskogaadeyaaby-/: /miskw-/
red
; /-gaad-/
leg
; /-eyaaby/
string