Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maamaagon vta nj
Listen

press on it (animate) repeatedly; knead it (animate)

Paired with: maamaagonan vtinimaamaagonaa 1s - 3s ind; omaamaagonaan 3s - 3' ind; maamaagonaad 3s - 3' conj; maamaagon 2s - 3 imp; Stem: /maamaagon-/

nimaamaagonaa1s - 3s ind nj
Listen

omaamaagonaan3s - 3' ind nj
Listen

maamaagonaad3s - 3' conj nj
Listen

maamaagon2s - 3 imp nj
Listen

Maamaagon gibakwezhiganikaan jibwaa-biindaabika'wad wii-kiizhizwad.

Knead your bannock before you put it in the oven and cook it.
nj
Listen

Gego gabeya'ii maamaagonaaken gibakwezhiganikaan. Da-mashkawijiishkiwagizi.

Don't knead your dough too long. It will harden up.
nj
Listen

Niwiisagibinig mashkikiiwinini gii-maamaagonid gaa-izhi-wiisagendamaan.

The doctor hurt me when he was pressing on my sore.
nj
Listen

reduplication of: maagon