Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gagwejikada' vta

race h/ in boatsingagwejikada'waa 1s - 3s ind; ningagwejikada'waa 1s - 3s ind; nigagwejikada'waa 1s - 3s ind; ogagwejikada'waan 3s - 3' ind; gagwejikada'waad 3s - 3' conj; gegwejikada'waad 3s - 3' ch-conj; gagwejikada' 2s - 3 imp; Stem: /gagwejikada'w-/