Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aapiji adv deg nj
Listen

very, quite

See also: gaawiin aapiji adv degAapiji gigizhebaawe.

He gets up very early in the morning.
es
Listen

Aapiji go nisidawimaagozi awe zhigaag.

The skunk is very recognizable by its odor.
es
Listen

Aapiji mashkawiziiwag indayag.

My team (of horses) is very powerful.
es
Listen

Aapiji ozaagi'aan ookomisan.

She really loves her grandma.
nj
Listen

Gaawiin indaa-gashkitoosiin ji-izhaayaambaan. Gaawiin aapiji indoozhooniyaamisii.

I wouldn't be able to go. I don't have very much money.
es
Listen

Mayagwewag aapiji igiweg zhaaganaashiiwakiing gaa-o-ganawaabamagwaa anishinaabeg.

Those people I went and saw in Canada have a strange dialect.
es
Listen

Gaawiin aapiji noodinzinoon.

It's not very windy.
nj
Listen