Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

Lee Staples
ls

013 dictionarylaunch  mg 0056
Ojibwe Name: Obizaan
English Name: Lee Staples
Community: Aazhomog
Region: Mille Lacs

Obizaan indizhinikaaz. Mii imaa Aazhomog gii-nitaawigi'igooyaan. I'iw Misi-zagaa'iganing ishkoniganing. Gii-gichi-aya'aawiwag gaa-nitaawigi'ijig. Mii eta go gii-ojibwemowaad. Gaawiin gii-shaaginaashiimosiiwag. Mii dash i'iw wenji-gikendamaan da-ojibwemoyaan miinawaa mii go apane gii-naazikaagewaad i'iw anooj ani-manidoowichiged a'aw anishinaabe. Mii i'iw akiiwenziiyiban gaa-izhichiged apane gii-kanoodamawaad inow anishinaaben asemaakenid miinawaa ani-manidoowichigenid. Mii dash gaye niin noongom ezhichigeyaan ani-naadamawag a'aw anishinaabe ani-ganoodamawag inow odasemaan asaad miinawaa bagijiged. Mii dash i'iw ezhi-misawendamaan da-ni-gikinoo'amawag ge-ni-bimiwidood giniigaaniiminaang da-ni-naadamawaad inow anishinaaben ani-biindaakoojigenid da-ni-ganoodamawaad inow anishinaaben asemaakenid da-ni-gikendang i'iw gaagiigidowin aabijichigaadeg imaa ingiw manidoo-dewe'iganag ani-aabajichigaazowaad miinawaa maajaa'iweng biinish igo gaye a'aw midewi'iweng a'aw anishinaabe. Niwii-ayaan da-ni-aabaji-ayaamagak i'iw akeya gaa-izhi-miinigoowiziyang anishinaabewiyang da-ni-giige'indwaa dash ingiw anishinaabeg oniigaaniimiinaang waa-ni-ayaajig.