Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waawaashkeshiiwaazhawa'adoowagwaakwa'igan ni

a deer crossing signwaawaashkeshiiwaazhawa'adoowagwaakwa'igan sg; waawaashkeshiiwaazhawa'adoowagwaakwa'iganan pl; Stem: /waawaashkeshiiwaazhawa'adoowagwaakwa'igan-/