Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waagaakwadwaabik ni nj
Listen

an ax bladewaagaakwadwaabik sg; waagaakwadwaabikoon pl; waagaakwadwaabikoons dim; waagaakwadwaabikong loc; Stem: /waagaakwadwaabikw-/

waagaakwadwaabik sg nj
Listen

waagaakwadwaabikoon pl nj
Listen

waagaakwadwaabik /waagaakwadwaabikw-/: /waagaakwadw-/ stem of waagaakwad ni ; /-aabikw/
metal, stone