Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maanishtaanishiwayaan ni

a sheepskinmaanishtaanishiwayaan sg; maanishtaanishiwayaanan pl; Stem: /maanishtaanishiwayaan-/

maanishtaanishiwayaan /maanishtaanishiwayaan-/: /maanishtaanish-/ stem of maanishtaanish na [MN] ; /-wayaan/
pelt, hide