Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gikinjinikepizon ni

a bracelet; an armbandgikinjinikepizon sg; gikinjinikepizonan pl; Stem: /gikinjinikepizon-/

gikinjinikepizon /gikinjinikepizon-/: /gikinjinikepizo-/ stem of gikinjinikepizo vai ; /-n/
[nominalizer]