Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waasamoo-waazakonenjigan ni an electric lamp

waasamoobii'amaw vta e-mail h/

waasamoobii'igan ni an e-mail

waasamoog vai2 they flash lightning

waasamoowidaabaan na a car, an automobile

See also: waasamoowidaabaan ni

waasamoowidaabaan ni a car, an automobile

See also: waasamoowidaabaan na

waasawad vii it is far

waasaabikaa vii

waasaabikide vii it (mineral) shines, glitters, reflects light

Paired with: waasaabikizo vai

waasaabikizo vai it (animate; mineral) shines, glitters, reflects light

Paired with: waasaabikide vii

waasaakwanjige vai s/he chews bark off a tree leaving light bare patches

waasaashkaa vii it (lake) has whitecaps

waasechigan ni a window, glass (in or for a window)

waasechiganaabik ni window glass, a windowpane

waasechigani-asabaabik ni window screen

waasekwad vii the sky gets bright, clears up

waasenaagwad vii it looks light, looks clear

waasenaagwad vii it is daybreak

waasese vii there is a flash of lightning

waasete vii it is or gets bright inside

waaseyaa vii it is bright, is light (as in the day), is radiant; it is sunny

Paired with: waasezi vai

waaseyaaban vii it is light at dawn

waaseyaagonagaa vii there is bright snow (on the ground)

waaseyaanakwad vii clouds can be seen through

waaseyiigad vii it (sheet-like) is bright, is shiny

Paired with: waaseyiigizi vai